Doporučení Ústavu jazyků a komunikace neslyšících

Když vyučující plánuje „výuku na dálku“, musí myslet na mnoho věcí – také na to, jak zařídit, aby zvolená forma výuky byla realizovatelná a pokud možno efektivní i pro neslyšící či nedoslýchavé studenty. Níže přinášíme k této situaci pár obecných tipů pro studenty, vyučující atp.

Veškerou distanční formu výuky je vždy potřeba důkladně promyslet. Pokud si nejsme jistí, tak vycházejme ze skutečnosti, že nejlepší řešení často vyplynou z diskuse vyučujících s jejich neslyšícími či nedoslýchavými studenty, tlumočníky a/nebo přepisovateli. Společně se jistě podaří vymyslet nějaké řešení; to se ověří a domluví se, co a jak dál.

Doporučení pro vyučující: Než zavedete „výuku na dálku“, vždy se prosím přesvědčte, že je v navržené podobě přístupná všem studentům v kurzu, tzn. i neslyšícím a nedoslýchavým studentům. Důvěřujte zpětné vazbě studentů, tlumočníků a přepisovatelů a jejich návrhům.

Doporučení pro studenty (příp. tlumočníky a přepisovatele): Pokud by se stalo, že byste se nemohli plně zapojit do „výuky na dálku“ (např. při výuce formou videonahrávek), nebojte se kontaktovat vyučujícího a přicházet se svými návrhy; nebojte se navrhovat řešení, která se Vám osvědčila v jiné situaci, která Vám poradili jiní studenti apod.

Doporučení pro všechny: Lepší zeptat se dvakrát zbytečně, než na něco zapomenout.

Obecné informace (překlad do ČZJ)

Informace se budou týkat primárně výuky studentů FF UK. Užitečné ale jistě budou i pro studenty jiných fakult UK, jejich vyučující, kontaktní osoby na fakultách, na kterých tito studenti studují, i pro další zainteresované.

Pro zajištění výuky neslyšících a nedoslýchavých studentů v této mimořádné situaci platí stejná pravidla jako pro všechny ostatní studenty. Proto průběžně sledujte informace zveřejňované na webech UK, fakult a kateder/ústavů, které garantují realizaci studijních programů, v nichž neslyšící či nedoslýchaví studenti studují.

Všichni neslyšící a nedoslýchaví studenti FF UK evidovaní jako studenti se spec. potřebami, jejich vyučující, tlumočníci a přepisovatelé byli v této věci kontaktováni dr. Hudákovou či Mgr. Slánskou Bímovou. Na obě se lze v této věci samozřejmě průběžně obracet s dotazy, prosbami…

Na FF UK (i na ostatních fakultách UK) studuje nemálo studentů, kteří nejsou evidováni jako studenti se spec. potřebami, protože při běžné prezenční výuce žádné spec. potřeby dosud neměli. Velmi apelujeme na všechny vyučující a další zainteresované osoby, aby u těchto studentů v této mimořádné situaci postupovali, jako kdyby tito studenti jako studenti se spec. potřebami evidovaní byli.

Doporučení pro všechny: Lepší zeptat se dvakrát zbytečně, než na něco zapomenout.