Obecné informace ke kontaktní výuce

Podporu studentů se specifickými potřebami zajišťuje na Univerzitě Karlově Centrum Carolina. To pověřilo koordinací služeb souvisejících se studiem neslyšících a nedoslýchavých studentů dr. Andreu Hudákovou, resp. Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK (https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-25.html). Tato stránka ohledně kontaktní výuky přináší informace Centra Carolina platné pro celou Univerzitu Karlovu.

V období, kdy je nařízeno, aby si každý student, uchazeč o studium, akademik atd. při pobytu ve škole, v laboratoři apod. chránil ústa a nos pokrývkou (rouškou, šátkem apod.), je užíváním této ochrany zcela znemožněno odezírání a velmi významně ztíženo porozumění českému znakovému jazyku. Proto např. tlumočníci v České televizi v těchto situacích používají místo roušek ochranné průhledné štíty.

Právní odbor Univerzity Karlovy schvaluje užívání ochranných štítů místo roušek u osob (vyučujících, akademiků…), které ve výuce, při atestacích, přijímacích zkouškách, státních závěrečných zkouškách apod. spolupracují s neslyšícími či nedoslýchavými studenty/uchazeči/akademiky apod.

Pokud je z výše uvedených důvodů vhodné užívat ochranné štíty, musí každý vedoucí pracoviště (tj. děkan, ředitel ústavu, aj.) rozhodnout, zda a jak je možno štíty na pracovišti užívat tak, aby byla zachována veškerá hygienická, epidemiologická a organizační opatření, za jejichž dodržování je zodpovědný. Každopádně by každá osoba měla mít „svůj štít“ (štíty by se neměly půjčovat), měla by si ho řádně desinfikovat a skladovat.

Možností používat ochranný štít při tom samozřejmě nesmí být nijak dotčeno právo každého jednotlivce chránit se dle vlastního uvážení – např. respirátorem (pokud je to v souladu s hygienickými, epidemiologickými a organizačními opatřeními platnými pro dané pracoviště). V tom případě je ještě více než kdy jindy nutno pamatovat na zajištění simultánního přepisu nebo jiné „alternativní komunikace“ zajišťující bezbariérovou komunikaci v přítomnosti neslyšícího či nedoslýchavého studenta, akademika, uchazeče atd.

Centrum Carolina zajistilo ochranné štíty pro všechny osoby z Univerzity Karlovy, které je budou potřebovat v souvislosti s výukovými, vědeckými aj. povinnostmi neslyšících či nedoslýchavých studentů a akademiků a/nebo v souvislosti s přijímacím řízením neslyšících či nedoslýchavých uchazečů. Jejich distribucí pověřilo Ústav jazyků a komunikace neslyšících FF UK. Objednávky ochranných štítů a případné dotazy směřujte prosím na adresu andrea.hudakova@ff.cuni.cz (více zde).

Překlad do ČZJ