TLUMOČENÍ Z/DO ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

Zde jsou uvedeny velmi stručné informace, které slouží pouze pro rychlou počáteční orientaci a lepší představu při řešení studijních situací.

Pro úplnou představu – a především, pokud budete tuto službu v semestru využívat –  je potřeba si přečíst podrobnější informace o službě na webu Centra Carolina: https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-46.html, případně i na webu Vaší fakulty, pokud tyto informace uvedené má
(pro studenty Filozofické fakulty UK doporučujeme https://ujkn.ff.cuni.cz/cs/sluzby/poskytovane-sluzby/tlumoceni/)

TLUMOČENÍ

Tlumočení z nebo do českého znakového jazyka provádí profesionální tlumočník.

Co se tlumočí?

Tlumočník tlumočí do nebo z českého znakového jazyka vše, co je řečeno – tzn. kromě vlastního výkladu vyučujícího i mluvu, která s výkladem nesouvisí (např. úvodní řešení techniky, prosba o to, aby si studenti v zadních lavicích nepovídali atd.), dotazy vašich spolužáků atd.

Pravidla služby

Tlumočníci i studenti se řídí pravidly pro poskytování služeb (mlčenlivost, objednávání a rušení služeb, řešení krizových situací atd.). Veškeré informace obdržíte před semestrem od své kontaktní osoby nebo od koordinátora služeb. Pokud žádné informace neobdržíte, neváhejte se zeptat se kontaktní osoby. V případě jakýchkoli potíží se můžete obracet i na Centrum Carolina.

Nejčastější otázky:

Co když nebudu moci na přednášku přijít?

Pokud nebudete moci dorazit na přednášku, všechny služby se ruší, tedy i tlumočení. Pravidla pro rušení vám před semestrem sdělí kontaktní osoba nebo koordinátor služeb.


Tlumočí se i práce ve skupince?

Ano, pokud není domluveno jinak, tlumočí se i mluva při práci ve skupince (v té skupince, ve které je student, který si tlumočení objednal). Je však potřeba myslet na pravidla komunikace, tj. např. neskákat do řeči atd.


Tlumočí se i mluva v jiném jazyce než českém?

Ano, lze si objednat i tlumočení na výuku, která neprobíhá v českém jazyce. Pokud víte, že se na přednášce bude mluvit jiným jazykem, je potřeba to oznámit s předstihem kontaktní osobě nebo koordinátorovi služeb (FF UK), ten se pokusí toto tlumočení zařídit. Obvykle se zajišťuje ještě jeden tlumočník, tedy např. tlumočník pro AJ – ČJ a tlumočník pro ČJ – ČZJ nebo mezinárodní znakový systém – český znakový jazyk.

Znamená to tedy, že celé studium může být v českém znakovém jazyce a češtinu nebudu potřebovat?

Ne. Tlumočí se přednášky, semináře a vše, kde probíhá mluvená komunikace. Na vysoké škole však budete potřebovat také číst z česky psaných textů (často také anglicky psaných), psát seminární, závěrečné a další práce v češtině, komunikovat přes maily atd. Znalosti psané češtiny (příp. i angličtiny nebo jiných jazyků) se nevyhnete.

Univerzita Karlova ale poskytuje podporu pro zdokonalování se. Můžete se přihlásit na kurzy češtiny

XXX

při psaní prací můžete požádat o podporu ohledně práce s odbornými texty:

https://centrumcarolina.cuni.cz/CC-142

Můžete se také přihlásit na výuku anglického jazyka pro neslyšící a nedoslýchavé studenty, více informací ZDE.