TLUMOČENÍ Z/DO ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

Tlumočení z nebo do českého znakového jazyka (dále také ČZJ) na VŠ provádí profesionální tlumočníci.

Kde tlumočník stojí?

Tlumočník stojí tak, aby neslyšící či nedoslýchavý student dobře viděl nejen na něj, ale i na vše, co je součástí výuky (např. prezentaci, vyučujícího, demonstrační materiály atd.). Nejčastěji se tedy nachází vedle vyučujícího, v případě promítané prezentace pak obvykle na druhé straně plátna (viz obrázek vpravo). Umístění tlumočníka však záleží na mnoha faktorech a vše je na domluvě mezi vámi, tlumočníkem a vyučujícím, případně dalšími lidmi, kteří se zúčastní výuky. Pokud budete potřebovat, aby tlumočník stál jinde, neváhejte ho o to požádat.

Co se tlumočí?

Tlumočník tlumočí do nebo z českého znakového jazyka vše, co je řečeno – tzn. kromě vlastního výkladu vyučujícího i mluvu, která s výkladem nesouvisí (např. úvodní řešení techniky, prosba o to, aby si studenti v zadních lavicích nepovídali atd.), dotazy vašich spolužáků atd.

Jak je to v případě distanční výuky?

I na online výuku je možné si tlumočníka objednat. V takovém případě tlumočník vstupuje komunikační platformy jako host a vy ho sledujete na jednom z videokének (viz obrázek vpravo).

Abyste však na něj dobře viděli a aby vám jeho videookénko neutíkalo např. během sdílení prezentace, je potřeba si na komunikační platformě nastavit pár věcí. Není to nic těžkého, všechny informace včetně návodů naleznete zde:

Pravidla služby

Tlumočníci i studenti se řídí pravidly pro poskytování služeb (mlčenlivost, objednávání a rušení služeb, řešení krizových situací atd.). Veškeré informace obdržíte před semestrem od své kontaktní osoby nebo od koordinátora služeb. Pokud žádné informace neobdržíte, neváhejte se zeptat se kontaktní osoby. V případě jakýchkoli potíží se můžete obracet i na Centrum Carolina.

Nejčastější otázky:

Co když nebudu moci na přednášku přijít?
Pokud nebudete moci dorazit na přednášku, všechny služby se ruší (není-li domluveno jinak), tedy i tlumočení. Pravidla pro rušení vám před semestrem sdělí kontaktní osoba nebo koordinátor služeb.

Tlumočí se i práce ve skupince?
Ano, pokud není domluveno jinak, tlumočí se i mluva při práci ve skupince (v té skupince, ve které je student, který si tlumočení objednal). Je však potřeba myslet na pravidla komunikace, tj. např. neskákat do řeči atd.
Pokud by na výuce přítomno více neslyšících či nedoslýchavých studentů, kteří mají objednaného tlumočníka, bylo by potřeba, abyste byli všichni v jedné skupince, případně je potřeba to zorganizovat tak, aby v jeden čas potřebovala tlumočníka pouze jedna skupina s neslyšícím studentem.


Tlumočí se i mluva v jiném jazyce než českém?

Ano, lze si objednat i tlumočení na výuku, která neprobíhá v českém jazyce. Pokud víte, že se na přednášce bude mluvit jiným jazykem, je potřeba to oznámit s předstihem kontaktní osobě nebo koordinátorovi služeb (FF UK), ten se pokusí toto tlumočení zařídit. Obvykle se zajišťuje ještě jeden tlumočník, tedy např. tlumočník pro AJ – ČJ a tlumočník pro ČJ – ČZJ nebo mezinárodní znakový systém – český znakový jazyk.


Znamená to tedy, že celé studium může být v českém znakovém jazyce a češtinu nebudu potřebovat?
Ne. Tlumočí se přednášky, semináře a vše, kde probíhá mluvená komunikace. Na vysoké škole však budete potřebovat také číst z česky psaných textů (často také anglicky psaných), psát seminární, závěrečné a další práce v češtině, komunikovat přes maily atd. Bez psané češtiny (i angličtiny, příp. jiných jazyků) se na VŠ neobejdete.

Univerzita Karlova ale poskytuje podporu pro zlepšování jazykových kompetencí. Můžete se přihlásit na kurzy češtiny nebo angličtiny (příp. jiných jazyků na základě domluvy):

Při psaní prací můžete požádat i o podporu pro práci s odbornými texty: